Perfect Dark Reboot

The Initiative đã gần hoàn thành dự án game Perfect Dark

The Initiative đã gần hoàn thành dự án game Perfect Dark

Microsoft đang thuê một nhà sản xuất chính mới tham gia nhóm The Initiative thuộc Xbox Game Studio của mình để hoàn thành dự án Perfect Dark.